تصاویر کمربند های قهرمانی wwe

یکشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1391


کمربند قهرمانی سنکین وزن جهان

کمربند قهرمانی wwe

تمامی کمربند ها درقسمت مردان و زنان


مهمترین این کمربند ها دو مورد اولی هستند اما همه این کمربند ها اهمیت خاصی دارند